Logistykę można zdefiniować jako proces polegający na zarządzaniu przepływem produktów – do momentu ich pozyskania, do chwili, w której trafiają one w ręce konsumenta. Tak rozumiana logistyka realizuje szereg założeń. Jakie są cele logistyki?

Podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa jest generowanie zysku. Cel ten jest realizowany poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej i dostarczanie klientom towarów i usług zgodnie z ich wymaganiami. Jednym z kluczowych czynników konkurencyjności, a co za tym idzie źródłem sukcesów rynkowych przedsiębiorstwa staje się właściwa i kompleksowa obsługa klienta. Ta realizowana jest w ramach logistyki.

Kierunki rozwoju logistyki w XXI wieku

W swoim opracowaniu Stanisława Zamkowska wskazuje na cztery podstawowe kierunki rozwoju logistyki w XXI wieku. To:

 • obniżenie kosztów fizycznej dystrybucji,
 • dostosowanie się do wymogów światowego rynku przez przełamywanie barier ekonomicznych, geograficznych i komunikacyjnych, co wymaga zastosowania:
  • nowych narzędzi zarządzania,
  • nowych metod lokalizacji magazynów,
  • zróżnicowania transportu,
  • ewidencji i kontroli zapasów,
 • skracanie czasu dostaw towarów (czas realizacji dostaw jest w tym kontekście rozumiany jako czynnik determinujący przewagę nad firmami konkurencyjnymi),
 • zastosowanie i rozwój logistyki w sektorze usług.

 

Z określonych powyżej kierunków rozwoju logistyki wynikają cele, które odnoszą się do wszystkich uczestników łańcucha logistycznego.

Cele logistyki 

Jednym z celów logistyki jest wspomniana wcześniej minimalizacja kosztów fizycznej dystrybucji towarów stosownie do pożądanego poziomu usług. Koszty te można ograniczyć poprzez:

 • redukcję zapasów magazynowych,
 • optymalizację stopnia wykorzystania środków technicznych,
 • redukcję zbędnych operacji,
 • korzystanie z outsourcingu,
 • wdrożenie odpowiedniego systemu informacji i obiegu dokumentów,
 • lepsze rozeznanie potrzeb rynkowych.

Kolejnym celem logistyki jest integracja i koordynacja zadań i działań w zakresie przepływu zasobów. Koordynacja zadań logistycznych odbywa się na wszystkich poziomach – operacyjnym, taktycznym i strategicznym. Integrację należy w tym kontekście rozumieć zarówno jako integrację strumieni informacji, materiałów i samych funkcji logistycznych, jak i integrację poszczególnych jednostek organizacyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa lub pomiędzy przedsiębiorstwami.

Celem, a także zadaniem logistyki w przedsiębiorstwie jest dostarczenie firmie metod i sposobów umożliwiających zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku i poszerzenie obszarów jego aktywności rynkowej. Wdrożenie wzmiankowanych metod i sposobów powinno uwzględniać realizację założonych celów, zapewniając przy tym wysoki poziom satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na akceptowalnym poziomie.

Koncentrując się na celach logistycznych należy zwrócić uwagę także na potrzebę określenia wysokości dodatkowych dochodów firmy, które zostaną uzyskane poprzez zwiększenie zysku w wyniku poprawy jakości. Poprawa jakości jest realizowana poprzez optymalizację funkcjonowania firmy, ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności zarządzania operacjami logistycznymi.