Działania realizowane w ramach logistyki polegają na takim podziale czasu dostaw poszczególnych komponentów lub gotowych produktów i usług, aby wybrane zamówienie trafiło do rąk klienta lub sprzedaży w wyznaczonym czasie. Przy realizacji działań logistycznych ważnym jest, aby podejmowane decyzje przynosiły możliwie jak największe zyski przy minimalizacji strat i kosztów.

Na czym polega praca logistyka?

Praca logistyka jest powszechnie kojarzona z magazynem lub miejscem przeładunku towarów. Skojarzenie to jest jak najbardziej słuszne, jednak sama logistyka nie sprowadza się wyłącznie do kontroli materiałów oraz zapasów w przedsiębiorstwie. To także:

 • kontrola terminarza,
 • gospodarowanie odpadami,
 • zarządzanie wydaniami.

Rodzaje logistyki 

Wyróżnić można kilka głównych rodzajów logistyki. Prezentują one różne zbiory zadań oraz odpowiedzialności ciążących na pracownikach. Zalicza się do nich:

 • Logistykę zaopatrzenia
 • Logistykę produkcji
 • Logistykę dystrybucji
 • E-logistykę
 • Logistykę transportu
 • Logistykę miejską.

Logistyka zaopatrzenia 

Logistyka zaopatrzenia jest jedną z najważniejszych dziedzin logistyki. Obejmuje szereg działań, takich jak:

 • lokalizacja oraz podjęcie współpracy z potencjalnymi źródłami zaopatrzenia w komponenty, półprodukty i produkty,
 • zaopatrzenie w niezbędne do procesu produkcyjnego materiały,
 • kontrolowanie terminów i jakości dostarczanych produktów.

W praktyce oznacza to, że logistyk zaopatrzenia zajmuje się lokalizowaniem, zamawianiem oraz kontrolowaniem wszelkich materiałów i produktów kluczowych dla procesu produkcyjnego danej firmy.

Logistyka produkcji 

Logistyka produkcji jest drugim ważnym rodzajem logistyki. Odpowiada za planowanie, zarządzanie oraz kontrolowanie przebiegu procesu produkcyjnego. Lista zadań realizowanych przez logistykę produkcji obejmuje również:

 • redukcję i minimalizację kosztów zakupu materiałów,
 • redukcję i minimalizację odległości między wytwarzanymi usługami oraz produktami.

Powyższe działania pozwalają na optymalizację kosztów produkcji, przy jednoczesnym dostosowaniu czasu produkcji do całego procesu sprzedaży. Jest to szczególnie istotne w przypadku realizacji produktów na indywidualne zamówienie.

Logistyka dystrybucji 

Zgodnie z definicją logistyka dystrybucji zajmuje się całym procesem dystrybucji, a więc dostarczania wyrobów gotowych bądź usług do klienta końcowego. Tak rozumiana logistyka dystrybucji realizuje długą listę zadań, w ramach której na uwagę zasługuje m.in.:

 • planowanie oraz zarządzanie terminarzem dostaw wybranych produktów oraz usług,
 • zarządzanie utrzymaniem wyrobów gotowych wybranych produktów,
 • zarządzanie procesami w magazynach dystrybucyjnych,
 • optymalizacja organizacji i kosztów związanych z kanałami dystrybucji.

Logistyka transportu 

Ten rodzaj logistyki obejmuje szereg procesów związanych z transportem wszelkiego rodzaju – od transportu materiałów surowych, przez transport półproduktów, aż po transport wyrobów gotowych do punktów sprzedaży i  bezpośrednio do klientów. Zadania logistyki transportu obejmują:

 • organizację oraz zarządzanie transportem produktów,
 • kontakt z przewoźnikami,
 • dbanie o relacje ze stałymi oraz pozyskiwanie nowych dostawców.